קפיצה לתוכן קפיצה לתפריט הראשי קפיצה לפוטר

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

כללי

התנאים שלהלן מפרטים את עיקרי מדיניות הפרטיות הנוהגת על ידי חברת KVS קיימות ושפ״ע (שיפור פני העתיד) בע״מ, הנמצא בבעלות חברת KVS קיימות ושפ״ע בע״מ ומופעל על ידיה, תחת שם המתחם: www.kvs.co.il, על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים של חברת KVS, קיימים ו/או עתידיים, אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן יקראו ביחד ולחוד: “האתר“), ובכלל זה בתכנים הכלולים ובשירותים הניתנים באתר, ומהווים הסכם חוקי מחייב בינך לבין חברת KVS (להלן: “תנאי השימוש” ו/או “תנאי שימוש אלה“). תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא ובכל מדיה, קיימת ו/או עתידית, לרבות מחשבים, סמארטפונים, טאבלטים וכדומה. כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

האמור במדיניות הפרטיות מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

מדיניות פרטיות זו, תחול על כל שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה).

חברת KVS אוספת ומאחסנת מידע על המשתמשים באתר כמפורט להלן:

מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש – בעת השימוש באתר ייתכן חברת KVS תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך באתר (לדוגמא, בעת מילוי טופס ליצירת קשר באתר ו/או טופס בקשה להצטרפות לרשומות התפוצה של חברת KVS בניוזלטר). מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, דרכי יצירת קשר לרבות כתובת דואר אלקטרוני ושם החברה בה עובד, אותם תבחר להעביר לחברת KVS.

מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר – כאשר נעשה שימוש באתר, חברת KVS אוספת באופן אוטומטי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש) מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, המדורים בהם גלשת, תוכן שצפית בו באתר וכדומה) וכן מידע אודות המחשב ו/או כל מכשיר אחר שלך (טלפון נייד, טאבלט וכדומה) שבאמצעותו גלשת לאתר, כולל כתובת IP של המשתמש וכדומה. דרכי האיסוף של המידע כאמור כוללות, שימוש ביישומים הצוברים מידע (עוגיות –קבצי cookie).

המידע שתמסור אודותיך בעת השימוש באתר יישמר במאגר המידע של חברת KVS ובאחריותה, והינך מאשר לחברת KVS להחזיק את המידע אודותיך במאגר כאמור.

השימוש במידע

השימוש במידע כאמור, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן: ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך) לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידך; לצורך שיפור האתר והתכנים המוצעים באתר; לצורך ניתוח סטטיסטי פנימי על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה; לשם התפעול השוטף, הניהול והפיתוח של האתר; לשליחת דיוור אינפורמטיבי במסגרת הניוזלטר או שיווקי בנוגע לפעילויות של חברת KVS (כמפורט להלן) מעת לעת ולפי שיקול דעתה של חברת KVS; ו/או לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

דיוור ישיר

בכפוף להסכמתך המפורשת בעת מילוי טופס ליצירת קשר כפי שמוצג באתר, חברת KVS תהא רשאית להשתמש בנתונים שלך כדי לשלוח אליך מעת לעת, באמצעות דוא”ל, דיוור אינפורמטיבי ומידע שיווקי מטעם חברת KVS (“דיוור ישיר“). יובהר כי במידה וסימנת כי הנך מאשר קבלת דיוור ישיר, בכל עת יהיה באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של חברת KVS באמצעות לחיצה על כפתור “הסר מרשימת תפוצה זו” שיופיע בכל הודעת מייל שתישלח אליך. במידה וההסרה לא צלחה, תוכל לפנות בכתב ל-חברת KVS בכתובת: info@kvs.co.il.

זכויות המשתמש במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגרי המידע הממוחשבים של חברת KVS. אם עיינת במידע ומצאת שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע לעדכנו או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי חברת KVS משמש לצורך פניה אישית בדיוור ישיר, אתה זכאי על-פי החוק כאמור לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע שלנו. כל פנייה בעניינים אלה יש להפנות אלינו בכתובת:info@kvs.co.il. חברת KVS תמחק במקרה זה רק מידע הדרוש לה כדי לפנות אליך בפניה אישית כאמור לעיל, אולם מידע הדרוש לחברת KVS לשם ניהול עסקיה יוסיף להישמר במאגריה של חברת KVS על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

חברת KVS תעביר מידע לצדדים שלישיים המפורטים להלן (ככל שרלוונטי באופן שוטף וכדי לממש את מטרות השימוש במידע כמפורט במדיניות זו): לצדדים שלישיים המספקים לחברת KVS שירותים שונים הקשורים לתפעול ופיתוח האתר; לצדדים שלישיים המפעילים את שירותי הדיוור מטעם חברת KVS (בכפוף להסכמתך בעת מילוי טופס באתר כמפורט להלן); לכל גוף מוסמך על-פי דין, במידת הצורך; לתאגיד חדש או אחר במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של חברת KVS עם גוף אחר או עם פעילותו של צד שלישי.

חברת KVS לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע כלשהו אודותייך, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן: אם נתת את הסכמתך לכך (לרבות לצורך קבלת דיוור ישיר במסגרת מילוי טופס ליצירת קשר כפי שמוצג באתר); במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות אתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של חברת KVS יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. מובהר כי חברת KVS תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו; במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין חברת KVS ו/או מי מטעמה; פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים.

מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל אינה חלה על מידע הנאסף על ידי ספקי מידע ושירותים, מפרסמים, אתרי אינטרנט אחרים, יחידים ו/או חברות אשר חברת KVS אינה בעלת שליטה בהם, אינה מפעילה ו/או מעסיקה אותם ואינה מנהלת אותם. יודגש כי חברת KVS אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית על מידע שכזה או על מדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט להם עשוי להיות קישור מהאתר ו/או אתרי האינטרנט אשר מכילים בתוכם קישור לאתר, ולגביהם חלה מדיניות הגנת פרטיות נפרדת כפי שנקבעת על ידם.

ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני שתעביר אליהם את הנתונים האישיים שלך.

אבטחת מידע

חברת KVS מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע המקובלים בשוק. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של חברת KVS להתחייב כי אתר ו/או השירותים המוצעים דרך באתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית.

שינויים במדיניות הפרטיות

תשומת לבך מופנית לכך כי חברת KVS שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, כעדכון למסמך זה, בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. בהתאם, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי מדיניות הפרטיות.

כללי

על מדיניות פרטיות זו ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בהצהרה ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

צור קשר

במקרה של שינוי בפרטים האישיים שלך, או לבירורים לגבי האופן שבו אנחנו עושים שימוש במידע אודותיך, או אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של חברת KVS, אנא פנה אלינו באמצעות באמצעות דוא”ל לכתובת: info@kvs.co.il

דילוג לתוכן